Deltagere:    Henrik,Peter, Jakob, Helle, Lone (ref)

Afbud:    Ditte, Lars


Dagsorden:
1.    Opfølgning aktionsloggen
2.    Generalforsamling
3.    Stævner 2012
4.    EliteVejle
5.    Klubhus
6.    Skovadgang
7.    Vision 2015
8.    Nyt fra udvalgene
9.    Evt.

1.    Opfølgning aktionsloggen

Jakob har undersøgt muligheden for at uddele eks kirkeblade – enten var jobbet besat ellers har de kontaktede ikke vendt tilbage.
Han har også haft kontakt til EliteGaming for at søge udlodningsmidler hos Playhouse i Vejle – men her kunne de ikke rigtig forholde sig til at støtte orienteringsløb, havde det været fodbold….
Til gengæld har vi sagt ja til at stille med 25 hjælpere til cykelløbet Århus-København den 1. september, hvilket skulle give mulighed for at tjene et fornuftigt beløb

Kortaftalen med KOK mht lån af Frederikshåb til Vejlestafetten er ok

Stævneledelse til DM er på plads, Kaj er stævneleder og Flemming er banelægger

2.    Generalforsamling

Beretningerne blevet gennemgået, kommentarer sendes til Henrik senest fredag den 27/1, så rundsendes den til medlemmerne i weekenden.

Regnskabet blev gennemgået. Den øgede DOF afgift er fint dækket ind af de forhøjede kontingenter og reguleringen af tilskud til ungdom.
Pengene til hensættelse til køb af nye klubdragter til ungdomsløbere tages ud af regnskabet i 2012 og regnskabet for disse føres herefter af løbstilmelderen på løbskontoen.
Transportindtægter fra landsfinalen mangler at blive overført fra løbskontoen, disse vil indgå i regnskabet for 2012.

Der skal findes 2 nye bestyrelsesmedlemmer til hhv træningsudvalg og kortudvalg. Mulige emner og kombinationer blev drøftet.

Helle og Lene sørger for forplejningen til generalforsamlingen.

Henrik spørger en ordstyrer-kandidat

Bestyrelsen mødes kl 19.00.

3.    Stævner 2012

B-løb i Tirsbæk:  Kaj er stævneleder,  banelægger mangler
Vejlestafet:  Peter Skov er stævneleder, Flemming er banelægger

4.    EliteVejle

Lederen af idrætssekretariatet i Vejle Kommune har sagt op, hans støtte kommer vi måske til at savne.
Fra 2013 har man ikke længere 2 kategorier: Sats- og udviklingsidræt, men vi håber fortsat på at kunne være med, men det vil kræve højere sportslige krav.
Vi har lige fået 48000 kr i TVO regi – dvs sammen med GORM. Hvor nogle af pengene indirekte kommer klubben til gode i form betaling af TC deltager afgift og startafgift til ranglisteløb samt til indkøb af EMIT postenheder og skærme

Den 1.-2. juni udarbejder vi en talent- og elitestrategi i EliteVejle-regi

5.    Klubhus

Man har kunnet læse i avisen af VIF har fået 0,5 mil kr til udbygning af styrketræningsfaciliteter. Vi ved ikke hvilken indflydelse det får for os. Henrik vil – endnu en gang – rykke kommunen for en afklaring på vores situation.

6.    Skovadgang

I forbindelse med den planlagte udvidelse af Dyrehaven, som vi læste om i
avisen, lyttede byrådet til vores indsigelse. I første omgang har det betydet at vi vil få lov til at løbe i den ”Nye Dyrehave” – dvs nord for Bybækvej – også udenfor stierne.
Der arbejdes i kommunen på et nyt forslag om linieføring og vi er blevet lovet at vi bliver spurgt denne gang inden endelig vedtagelse.

Der menes at være planer om at sætte dele af Haraldskær til salg, vi undersøger nærmere."


7.    Vision 2015

Der er nedsat en projektgruppe med Kate som projektleder på Vision 2015 projektet, som køres i tæt samarbejde med DOF og Kommunen.
Desuden afstemmer vi med GORM at vi gør nogenlunde det samme på dagen.

Der har været afholdt første møde med sundhedsudvalget i kommunen sammen med GORM. Kommunen vil sørge for at der bliver uddelt flyers til skolebørn på mellemtrinet på kommunens skoler, vi skal selv uddele på privatskoler og skoler der ligger lige udenfor kommunen.
Kommunen vil ligeledes være behjælpelig med presseomtale op til den 28/4. Det er aftalt at ”vores EliteVejle” indlæg i Ugeavisen kommer 1,5 uge inden den 28/4 med en omtale af Find Vej dagen

Vi vil i SNAB ikke bruge flere penge på presseomtale end det ovennævnte, men kommer nok til at bruge ca. 5000 kr til kort + diverse (hvilket svarer til hvad vi ville have brugt i annoncer på 2 år – og i 2011 brugte vi ingenting)

Sneglehuset blevet foreslået som startsted på dagen. Arrangement holdes fra kl 14- 16.
Der laves nok en sprintbane, samt der bliver mulighed for at løbe på de faste poster.

I efteråret foreslår Kate at vi laver et ”Naturløb” som er et skolestævne med 2 baner: sprintbane + find-valgfri-poster bane. Det foregår med tilmelding og vi overvejer om det kan tilpasses skolernes idrætsuge lige inden efterårsferien.

8.    Nyt fra udvalgene
Punktet blev delvist udskudt til næste møde, da ingen havde ting der hastede.

Dog blev det fastlagt at natklubmesterskabet afholdes den 21. marts i Bidstrup.

Det blev ligeledes besluttet at flytte årets Sct. Hans løb, da der den 23/6 er Vestjysk 2-dages, ny dato besluttes på næste møde.

9.    Evt.

Næste møde fastsættes på generalforsamlingen.
Lone tager brød med.