Generalforsamling i Orienteringsklubben Snab tirsdag den 1. februar 2011

Der var mødt 20 medlemmer foruden bestyrelsen frem til generalforsamlingen.
Formanden bød velkommen.

1.    Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Erik Thomsen som dirigent. Erik modtog valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
Generalforsamlingen holdt 1 minuts stilhed for at mindes Kaj Aage Olesen og Henning Kristensen.


2.    Beretning

Henrik knyttede kommentarer til beretningen. Beretningen giver udtryk for et godt og energisk år, hvor der har været mange aktiviteter er sket mange ting i klubben.
DOF vil i det nye år kræve større afgifter fra klubberne.
Klubben har fået nye klubdragter og overtræksdragter. Desværre havde vi problemer med overtræksdragterne, der smittede af i vask. Dette har vi dog fået en god løsning på, da Trimtex har givetr os kompensation for dette. Pengene er tildelt klubben. Der var kommentarer til dette, da enkelte medlemmer havde forventet at få pengene tilbage.
Vores klubhus er ikke helt på plads. Det har været et turbulent år, da vores samarbejde med VIF ikke har fungeret helt optimalt og vi stadigvæk er i vente position i forhold til Vejle kommune og plannerne for stadion. Der arbejdes stadig videre på dette samarbejde.
Der var et spørgsmål til en evt. sammenlægning med VIF. VIF har foreslået en sammenlægning af Snab og VIF.
Fra Næste årforåret er vi fælles om at benytte lokalerne på Vejle Stadion. VIF har en anden økonomi end Snab og er derfor i stand til at erhverve flere ting til lokalerne.
Henrik efterlyste medlemmernes holdninger til en eventuel sammenlægning med VIF.
Der blev givet udtryk for fordele og ulemper. En fordel kunne være, at vi kan bruge hinanden og træne med hos hinanden. Der er forskellige kulturer i klubberne, og det kunne stadig bibeholdes og skabe nye ideer hos klubben.
Det blev foreslået at se tiden an og afprøve vores samarbejde med VIF, inden der skal besluttes noget. Det må ikke være økonomien der afgør om vi skal sammenlægges med VIF.
Vi kunne satse på ”forlovelsen” først og dyrke samarbejdet. Derefter kunne der sættes flere tilbud/samarbejde i gang.
Forslag om at ændre træningsaften til en anden aften end tirsdag, da tirsdag er VIFs store også træner om tirsdagen.træningsaften.
Hvis der skal tænkes i samarbejde kunne vi bruge flere kræfter på samarbejdet med Gorm.
Konklusionen må være at tænke i samarbejde med VIF, både hvad angår tirsdagstræning og arrangementer.

Der var ingen kommentarer til kommunikationsudvalget.

Ingen kommentarer til arrangementsudvalget.

Lone knyttede en kommentar til ungdomsudvalget. Der er flere muligheder for træning om vinteren bl.a. ungdomskurser og lørdagstræning i trekantsklubberne.

Kortudvalget – der kom en ansøgning om arbejde ang. kKorttegning. Poul A. Christensen.
Forespørgsel om at fremstille et sprintkort. Evt. i Bredballe eller Vejle.
Forespørgsel om kort i Lysholt skovene eller Højengård i Grejsdalen.

3.Beretningen blev enstemmigt godkendt
4.3.    Regnskabsaflæggelse

Jakob uddelte regnskabet.
Der har været et relativt stort underskud i klubben, da vi i år har valgt at købe og udlåne klubdragter til vores ungdomsløbere.
Selvom købet af disse dragter trækkes ud af regnskabet, har vi alligevel haft et underskud, da vi kun har afholdt et enkelt stævne.
Der var spørgsmål til ungdomsløbernes startafgifter.
Der er blevet brugt mange penge på annoncering. Får vi nok for pengene eller kunne vi reklamere for vores sport på en anden måde.
Der kom forslag om at søge midler fra kommunens ”foreningsfond”. Dette tilbud benytter Snab sig allerede af.
Thomas, formanden fra VIF, kom på besøg og der blev stillet spørgsmål til ham om et evt. samarbejde om eksempelvis stævner. Thomas fortalte om de fordele, han kunne se ved en eventuel sammenlægning.
Der blev foreslået at vi kunne arbejde til arrangementer der ikke var sportslige. Eksempelvis festivaler e.l. for at tjene penge. Henrik efterlyste medlemmer til at organisere det.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.


5.4.    Indkomne forslag, herunder fastsættelse af kontingent

Ingen indkomne forslag.
Fastsættelse af kontingent.
DOF har underskud i kassen pga. mange projekter, der kræver en vis medfinansiering. Dog det vil få konsekvenser for klubberne. Der kommer flere afgifter for klubberne i fremtiden.
Vejle kommune sparer på idrætten. Klubberne skal betale for lokalerne.
Bestyrelsen foreslår, at støtten til ungdomsløberne mindskes + kontingentet hæves.
Klubben vil stadig støtte ungdomsløberne til:
•    Div. Match
•    Klubmesterskaber
•    DM
•    JM
•    KUM
•    Kredsungdomspokal
•    Løb der tæller til SNAB pokalen
•    50 % til kurser

Jakob fremlagde forslag om kontingentforhøjelse:.
Junior (tom 20 år) hæves fra 450 kr. til  fra 550 – 650kr. årligt
Senior hæves fra 550 kr. til 650 – 750 kr. årligt
Husstand/familie hæves fra 900 kr. til 1250  – 1600 kr. årligt
Dette vil dække de nye afgifter fra DOF.

Der var følgende udsagn til forslaget:
•    Fornuftigt forslag
•    Vi bør stadig støtte ungdomsløberne, da de er værd at satse på.
•    Støtten til ungdomsløberne kunne mindskes en smule, da vi har flere unge, der løber rigtig mange løb.
•    Vigtigere at kontingentet stiger frem for at reducere tilskud til ungdomsløberne.
•    På klubledertræf i Sydkredsen er det blevet aftalt, at løbsafgiften skal holdes nede.
•    Kunne prøve at finde arbejde.

Kontingentforhøjelsen + forslag om at mindske støtten til ungdomsløberne blev vedtaget.
Kontingent for passive fastholdes på 300 kr. årligt.

6.5.    Valg af bestyrelse

a.    Formand - genvalgt
b.    Kasserer - genvalgt
c.    Arrangementsudvalg – Helle ønsker ikke genvalg. Ditte Busch blev valgt.
d.    Kommunikationsudvalg – opgaverne har været uddelt blandt medlemmerne. Helle Schou blev valgt.
e.    Kortudvalg – ikke på valg
f.    Træningsudvalg – ikke på valg
g.    Ungdomsudvalg – ikke på valg7.6.    Valg af revisor – Frede blev genvalgt.
6.
9.7.    Eventuelt

Snab skal være arrangør af KUM den 14. maj 2011 i Frederikshåb Plantage. Kaj Isaksen er stævneleder. Meld dig gerne som hjælper.
Der kom et forslag fra Frode Mikkelsen om at arrangere mountainbike-orientereing for at tjene penge. Henrik opfordrede Frode til at starte dette op.
Forslag om at bruge hjemmesiden mere.
Lade klubbens medlemmer skrive til hjemmesiden.
Ros til kalenderen på hjemmesiden – nemt at finde rundt.
Meld dig gerne som hjælper til Vejle stafetten til Peter og Kate.

Klubmesterskabspokalerne blev delt ud:.

Ulrika Örnhagen D 17 - 34
Charlotte Christensen D 35- 44
Rie Villumsen D45- 54
Else Lousdahl  H60/D55

Flemming Jørgensen H17-39
Niels Nygård Jensen H 40 - 49
Henning Schou H 50 - 59

Der blev delt gaver ud til klubbens medlemmer, som tak for hjælpen i årets løb.
BanesStævneleder: Peter Skov
BanekontrolStævnekontrol: Jakob Pedersen
Banelægger/banekontrol: KChristian og Karsten Blok
Materialemand: Frede Jørgensen
Webmaster: Peter Leineweber
Løbstilmelder: Niels Nygård Jensen

Guldvinder: Ulrika Ôrnhagen
Guldvinder til natløbet: Flemming Jørgensen

Formanden takkede Lone og Helle for kaffe og kage.

Vi sluttede generalforsamlingen af med at udbringe et trefoldigt leve for klubben.

Referat: Lene Laier