Pga. Corona kunne vi ikke være i klubhuset, så vi sad i solen på Flemming og Ulrikas terrasse.
Deltagere: Flemming, Poul, Helle, Lone, Lene, Helene, Jesper, Lars. Afbud: Ingen

1. Godkendelse af referat fra seneste møde
Pga. computerproblemer hos referenten, er referatet fra det seneste møde gået tabt. Der lægges et notat om det på hjemmesiden.

2. Corona-situationen, herunder status på aktiviteter, klubbens økonomi og situationen i DOF
Som udgangspunkt for denne drøftelse, brugte vi nogle spørgsmål, som Flemming var blevet bedt om at forberede svar på til klubledermødet i sydkredsen mandag d. 8/6.
Aktiviteter: Corona har haft voldsom stor betydning for vores aktiviteter, som helt har været lukket ned. Til dels reddet af print-selv, men kan slet ikke opveje tab af klubliv, fælles træninger mm. Har kun kunnet rekruttere nye medlemmer i meget begrænset omfang. Svært at fastholde nyere medlemmer. Mini-træning har ikke kunnet køre under Corona.
Positivt: Genoptagelsen af ungdomstræningen har vist, at ungdomstræning godt kan fungere på separate aftener (hvis vi skulle overveje det på et tidspunkt som alternativ – eller supplement – til vores klubtræninger om onsdagen). TVO også i gang igen.
Økonomi: Ingen løb giver ingen penge. Vi ved ikke, om der bliver reduceret i landsholds-fees til DOF. Dog også en del udgifter, vi ikke har, bl.a. tilskud til startafgifter til løb. Vi har til dato fået 1.640 kr. ind på print-selv, som vi videresender til DOF.
DOF’s økonomi: Mister 5-700.000 kr. alene på manglende forårsklassikere. DOF bliver derfor nødt til at prioritere aktiviteter. F.eks. støtte til KUM bortfalder i 2020.
Hvad har vi lært af Corona, som kan bruges fremadrettet? Print-selv har været en succes. Også løbere fra mange andre klubber har brugt vores baner (og mange Snab’ere har løbet baner hos andre klubber). Men hvis vi kører videre med det – risikerer vi så at tabe opbakning til fællesarrangementer? Primært risikerer vi at miste opbakning til fællestræning og måske også til åbne løb. Måske kan man forestille sig, at vi i fremtiden kan bruge print-selv i en form, hvor print-selv poster hænger ude i kortere tid, f.eks. få hverdage. Der er stof til eftertanke.
Der er kommet større fokus på at bruge O-track.

3. WOC 2022. Status og information
Flemming orienterede. Udskydelse en realitet. Muligheden med at udskyde til 2022 blev godkendt af bestyrelsen sidste gang. Langt forløb som endte godt. Bedste løsning at udskyde to år. Til den tid vil vi ikke fortryde.
I den kommende tid skal WOC-organisationen reorganiseres og køre videre på lavt blus frem mod oktober 2021, hvor der skrues op for planlægningen igen. Endelige datoer for WOC 2022 er ikke på plads endnu.

4. Adgang til Grundet Skov og kommunens øvrige skove
Den kommunale del af Grundet Skov er stilleskov og sundhedsskov. Der må ikke løbes i yngletid maj og juni. Repræsentanter fra Snab skal snarligt til møde med kommunen om vilkår.
Der arbejdes på mulighed for at løbe i den nordlige (private) del af Grundet Skov.

5. Stævner 2021-2024
Løb i september 2020? Der sigtes stadig mod afvikling af det planlagte MTBO i slutningen af september. Hvad kan man ellers lave, hvor der ikke er så mange samlet? Vi overvejer om vi kan give os i kast med noget. Ser på det når vi ved mere efter 8. juni. Flemming vejrer stemningen på klubledermødet.
Løb i 2021? Ikke noget på programmet. HTF har DM Mellem i 2021 og vil måske gerne af med det? Flemming undersøger. Alternativt lægger vi billet ind på et B-løb.
Efter 2022: Vi står som medarrangører på Påskeløb 2023, og vi skal arrangere DM Lang i 2023 og DM Mellem i 2024. Vi har besluttet, at klubben kun vil stå for ét stort arrangement i 2023 (året efter WOC). Et muligt scenarie, hvis alt flasker sig, kunne være: DM Mellem 2021, DM Lang 2023, Påskeløb 2024 eller 2025. Vi arbejder videre.

6. Udvalgsrunde
Talent/Elite. TVO i gang. Fire nye unge kommet med op. TC også i gang. Ny udtagelse til U18 i august. Skærpede krav fra DOF til de løbere, der bliver udtaget.
Kommunikation. Intern Facebook brugt til Print-selv. Ikke været så mange nyheder på hjemmesiden under Corona.
Arrangement. Booking af hostel til påskeløb skubbet et år. Ellers ikke noget nyt. Vestjysk 2-dages bliver gennemført i en eller anden form, evt. print-selv. Vi kan lave en form for klubarrangement i den forbindelse med opfordring til at bruge samme campingplads. Tilbyde læringstur og fællesskab omkring banerne. Problem: U1 ligger (til dels) samtidig med Vestjysk i en tilpasset form som sommerskole. Vi overvejer at melde noget ud med kort varsel.
Klubtur i efterårsferien? Vi overvejer.
Tvivlsomt om vi kan lave fællesspisning i efteråret.
Økonomi/materiel. Skal vi indføre MobilePay? En dyr ordning, men måske kan det køres over en abonnementsordning, som DOF har? Helene undersøger.
Fået 25.000 fra DGI’s foreningspulje til SI-brikker.
Peter Leineweber kan ikke blive ved med at printe kort for os efter gammel ordning. En løsning kunne være at købe en tank-printer, som kan stå hos Peter. Vi går med den løsning og er taknemmelige for Peters indsats. Gode print er essentielle for os.
Ungdom. U-træning i gang igen. Trekant-o aflyst – måske udskudt til efteråret. Tilskud til løbsafgifter gives til eventuelle sydkredsløb i efteråret.
Kort. Snarligt møde med kommunen om tilladelser. Henning færdig med det store vandskel. Lars M. næsten færdig med Hovertoften. Kristian og Karsten revideret Højen Skov. Kristian varm på Møgelbæk Skov ved Nr. Vilstrup (hænger sammen med Højen Skov).
Træning. Spændende hvad vi kan få lov til i efteråret. Der ligger en plan som vi forhåbentlig kan bruge. Der er plan for print-selv frem til sommerferien. Drøm om fælles forårsafslutning i Sønderskoven.
Formand. Der er kommet indkaldelse til klubledermøde mandag d. 8/6. Flemming deltager og der må gerne være endnu en med fra Snabs bestyrelse. Som nævnt under pkt. 2 skulle hver klub forberede svar på nogle spørgsmål vedr. status for klubben efter Corona.
Oprettelse af Ungdomsudvalg i sydkredsen skal drøftes på klubledermøde. Divisionsmatch: vil vi have (bare) én match i sydkredsen i år? Der bliver ingen DM-hold finale.

7. Evt.
Ingen punkter.

8. Næste møde
Tirsdag d. 25. august.