OK Snabs generalforsamling 2020 blev afholdt i klubhuset, Vejle Atletikstadion

Velkomst ved formand Flemming Jørgensen. Efter punkt 2 var der pause, hvor forsamlingen blev trakteret med kaffe og fastelavnsboller.

1. Dirigent
Bestyrelsen foreslog Jakob som dirigent. Han blev valgt. Jakob konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt og dermed lovlig.

2. Beretning
Beretningen var fremsendt til medlemmerne inden generalforsamlingen. Den blev ikke læst op ordret men sædvanen tro fremlagt i hovedtræk af hver enkelt udvalgsformand.
Formanden. Flemming lagde ud med at fremhæve at vi i 2019 blev kåret som årets klub 2018. Han lagde vægt på, at det var HELE klubbens fortjeneste – også tidligere bestyrelser og medlemmer, som satte arbejdet med breddestrategien i gang. Vigtigt med god organisation og at man kan uddelegere til mange forskellige. Glæde, sociale relationer og fællesskab er nøgleord i begrundelsen, og det kan vi nikke genkendende til. Gode faciliteter og mange og nytegnede/opdaterede kort er forudsætning for den gode udvikling.
Dernæst nævnte Flemming, at driften af klubben og WOC-planlægningen fungerer sideløbende, hvilket er imponerende men også helt nødvendigt. Han udtrykte tak til dem, der allerede lægger et stort arbejde i WOC, men også en stor tak til dem, der i hverdagen står for en masse fine arrangementer i klubben. Endeligt fremhævede Flemming den resultatmæssigt imponerende sæson med hele 34 DM-medaljer, hvilket er rekord for klubben!
Træning. Jesper er en meget tilfreds udvalgsformand. Stor aktivitet og høj kvalitet fordi klubben som helhed løfter i flok. Onsdagstræning er klubbens primære samlingspunkt – og vi er rigtig mange.
Arrangement. Lene har haft sit første år på posten. Fællesspisning en stor og vigtig opgave og en central ting for klubbens sociale liv.    
Kommunikation. Lars konstaterede, at når der er et højt aktivitetsniveau i klubben, er der også travlhed på kommunikationsfronten. Og her havde der været travlhed i 2019..
Ungdom. Stor afdeling, mange unge fordelt på fire grupper, hvor begynderne har været den største gruppe. Børnene er aktive på mange måder med alt fra løb og sociale arrangementer til uddeling af affaldsposer mm.
Elite. Helle fremhævede at det gode ungdomsarbejde som grundlag for fremgang i talentarbejdet i TVO. Desuden glædede hun sig over, at vi har løbere i alle tre kategorier i den nye landsholdsstruktur under DO-F.
Kort. Poul redegjorde for arbejdet med nytegning og revision af kort, hvor der fortsat gøres en stor indsats.
Materiel. Anders har haft sit første år på posten og fortalte om nye telte og udlejning af SI.
MTBO. Lone fortalte om nye kort og planlagte løb til efteråret.
Beretningen blev herefter godkendt med stort bifald.

3. Regnskab
Helene præsenterede regnskab og budget. Regnskabet blev herefter godkendt.

4. Indkomne forslag, herunder kontingent
Flemming mindede om, at der var debat om kontingent på sidste års generalforsamling. Bestyrelsen ser dog ingen grund til at ændre kontingentsats, da vi har en sund økonomi. Der er også indtægter i udsigt de kommende år med påskeløb etc, så det er ikke fordi vi skubber en større kontingentstigning foran os.
Uændret kontingent blev vedtaget.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Formand. Flemming genvalgt.
Kort. Poul genvalgt.
Træningsudvalg. Jesper genvalgt.
Ungdomsudvalg. Lone genvalgt.

6. Revisor
Jens genvalgt.

7. Eventuelt
Materiel (Anders). Det er besluttet at skifte batterier i alle SI-enheder inden sæsonstart.
Kate: forslag til ændring af klasser til klubmesterskab. I de ældre klasser mixer man herre og dame, men det er ikke på en retfærdig måde. Dette var der enighed om, og det blev aftalt, at Kate laver udspil og træningsudvalget forholder sig til det.
Også snak om hvilke løb man kan koble sig på til natklubmesterskab. Skal vi fortsat koble os på Night Champ? En afvejning af fordele og ulemper, for det er heller ikke sjovt at lave vores eget løb med baner til forholdsvis få løbere.
Forslag om at lægge træningsløb på Facebook som begivenhed.

Flemming sagde særlig tak til:
Lone, stævneleder Natcup Syd
Lars M, banelægger Natcup Syd
Henning, banekontrollant Natcup Syd
Rikke, stævneleder Sønderskoven
Morten, banelægger Sønderskoven
Lone stævneleder Munkebjerg
Jakob stævnekontrollant Munkebjerg
Kristian Bloch, banelægger Munkebjerg
Torben, banekontrollant Munkebjerg
Henning, webmaster
Kate, kredsudvalgsformand og dof bestyrelsesmedlem
Peter, sponsoransvarlig
Anders, materialeansvarlig
Lone, tilmeldinger O-service
Peter L, korttrykning
Jakob, dirigent
Jens, revisor