Til stede: Flemming, Helle, Helene, Jesper, Lene, Lone, Poul, Lars
Afbud: Ingen


1. Udvalgene (en blanding af siden sidst og status for året)
Arrangement. 40 tilmeldte til klubfest. De fleste tilmeldinger er kommet i sidste øjeblik. Status: Det har været Lenes første år. Rigtig mange til fællesspisninger (dog ikke så mange da træning var ved Hældager). Overvejer flere personer som kokke pr. træning næste år. Melding til kokke: Keep it simple. Rugbrød er tilladt! Fællesspisning er vigtig for klubbens sociale liv.
Mange ture i forbindelse med løb – og det er gået rigtig fint. Har booket til påskeløb 2020: Vadehavshostel i Skærbæk med plads til 50. Gammelt skolekøkken til rådighed. Lene laver indbydelse der beskriver hele påskeløbskonceptet inkl. klubtur.
Fælles overnatning til NJ2? Lene undersøger.
Træning. Nyt og status. Alm. onsdagstræninger endte på hele 104 deltagere i gennemsnit pr. gang. Afløst af natløb i samarbejde med Gorm. Også en succes med typisk 70-80 deltagere pr. gang. Udlån af pandelamper. Godt samarbejde med Gorm. Folk fra andre klubber deltager for en 20’er. Lørdagstræningsløb også i gang. Også 70-80 til disse løb. Her er potentialet måske større? Vigtigt at resultater hurtigt kommer på hjemmesiderne. Og på O-track. Også tilbud om voksentræning i forbindelse med lørdagstræningsløbene (3 gange i løbet af vinteren).
Louise, John og Henning er med i udvalget og er meget engagerede. På trods af WOC skal træningstilbuddet være lige så godt i 2020 som i år. Overvejer en klubtur til udlandet til efteråret 2020.
Ungdom. Deltager i høj grad i natløb – også begyndere med mor eller far. Møde med idrætsskolen udsat til 5/12 så endnu usikkert hvordan træningstilbuddet bliver efter nytår. Under alle omstændigheder kommer der noget.
Evaluering: Mange nye. Godt men også udfordrende, især for begyndergruppen. Nye kommer dumpende, så det er svært at lave et forløb. TBU kan forhåbentlig give inspiration til øvelser. Kommer også med ud i fremmede skove – også minier. Måske kan der inddrages flere som ungdomstrænere, så begynder ikke bliver så uoverskueligt. Positivt at mange nye også kommer ud til løb. Mange Snab-børn med på U1. Også andre aktiviteter: bowling, tur til Danish Spring, uddeling af affaldsposer. Minitræning har også fungeret godt og Karina har gjort en stor indsats.
Trænerfødekæden? Vi kunne godt være flere, for det er en stor flok at holde styr på. Vi må være opmærksomme på træneremner blandt forældre.
Talent/elite. 13 Snab’ere med i TVO + 10 fra andre klubber. Også Snab-trænere der kører det. Bliver måske lidt tungt i foråret at få trænerdækning. Men det skal gå, og så må vi sætte ambitionerne efter det. Nyt om landshold og TC på DOF’s hjemmeside. TC styregruppemøde 9/12. Klubberne skal dedikere sig og der bliver en styregruppe.
Generelt: stigende udgifter til landshold. Er det en tendens? F.eks. 5 træningssamlinger i løbet af året i U18. Vigtigt for os hvad udgifterne bliver. Hvorfor er det blevet så dyrt? Der er højere standard end tidligere og flere træningslejre.
Kort. Nyt og status. Der har været møde blandt 6 aktive korttegnere. Vil gerne være mange flere. Med det antal kort vi har, er der løbende et stort revisionsarbejde. Skal prioriteres og med høj kvalitet. (Det har vi også!). Revision prioriteres generelt over nye kort. Munkebjerg er der styr på (konverteret fra Illustrator til Ocad). Sikre ensartethed i revision. Undgå Illustrator.
Terræner vi kan tegne fremover: Vilstrup (kan man lave begynderbaner i det terræn?). Grejsdalen: Grundet er tegnet, men hvad med området videre mod nord til Ny Hornstrupvej/Kirkebyvej? Hvad vil vi med det? Hovertoften/Skrædderbakken + nord for dette overfor Grejs Mølle. Plan?
Skovadgang: det går fint med at få tilladelser. Enkel sag at søge tilladelse via mail. Sprint: afgørende hvilken type det er i forhold til tilladelser. Svært nede i byen.
Banelægger skal kunne hente kort på hjemmesiden. Svært at holde kortene opdateret på den måde. Hvem holder styr på, hvor den opdaterede version ligger?
Jens har søgt friluftsrådet og vi har fået til korttegning til findvej.
Økonomi. Vi har en fornuftig økonomi, og der er styr på det. Hvordan ser det ud frem mod regnskabet? Årets resultat kender vi først efter nytår.
Materiel. Intet nyt.
Kommunikation. Hjemmeside og Facebook kører med jævnlige opdateringer og alm. vedligehold. Udfordring med fotogallerier på hjemmesiden. Diasshow i klubhuset ønskes i højere grad. Fremover: drift fungerer så fokus skal måske være på udvikling. Fokus på hvilke platforme de unge bruger. Måske kan vi inddrage ”ungdomskonsulenter”.
Formand. Vi var i DM-hold finalen. Første divisionsmatch var vi kun 67 deltagere. Til den anden i Højgård var vi 103. I finalen 96 (rigtig godt). Vi havde et mål om at blive nr. 4 i finalen, men det lykkedes ikke. Alligevel nærmer vi os så småt.
Find vej: Malene Thomsen vil gerne overtage ansvaret for Find Vej fra Henrik + at tage over på nye projekter.
Vi blev årets klub! Vi har afholdt 6 bestyrelsesmøder med nærmest fuldtallig hver gang. Generalforsamling: på valg er Poul, Jesper, Lone.  

2. Breddestrategi og udviklingsplan
Breddestrategien blev gennemgået og opdateret. Udviklingsplan skydes til næste gang med opdaterede tal.

3. Støttekoncept 2020
Hvad har vi råd til? Bestyrelsen blev enige om at sætte det til 50%, dog højst 5.000,- pr. løber/år ud over TC-kontingent. Vi forudsætter at Elite Vejle-tilskud fortsætter. Helle melder tilbage.

4. Stævner
Skal vi arrangere løb i efteråret? Kan vi overkomme det? Kredsen efterspørger klubber, der kan stå for 2./3. divisionsmatch. Nej det bliver for meget af det gode efter WOC. Har allerede budt ind på MTBO 26-27/9.
Påskeløb 2022. Møde med Gorm om organisation, stævneledelse mm. Også plan for hvilke skove.
DM 2023. Der er lang tid til, men vi tog en tidlig snak om mulige skove. Vi bliver mere konkrete på et senere tidspunkt.

5. Evt.
Intet.

6. Næste bestyrelsesmøde: tors. d. 16/1 2020
Gen.fors. 29/1 2020 kl. 19.30. LP sender indkaldelse ud 14 dage før.