Onsdag d. 17/1 i klubhuset
Deltagere: Flemming, Poul, Jesper, Jens, Lone, Bettina, Helle, Lars (ref.). Ingen afbud.

1. Stævner
JFM Sprint 2018. Kate har meldt fra som stævneleder. Lone Rasmussen har lovet at tage over.
Jf. seneste referat er der samme weekend DOF- udtagelsesløb til Junior VM. Herning har sprint fredag aften (testløb). Vi holder fast i datoen (1. juni) og forsøger at ko-ordinere med Herning.

Midgårdsormen 2018. Afholdes 25.-26. august. Peter Skov er stævneleder. Tilladelser på plads mht. skov, stævneplads mm.

Find-vej-dagen 2018. Charlotte og Kate står for det igen. Denne gang bliver det i Nørreskoven. Dof har meldt dato ud: 5. maj.

B-løb Munkebjerg 2019? Kan vi overkomme det, når vi nærmer os VM? Ja, vi beslutter os for at byde ind.

WOC 2020. Vi skal afholde (internationale) sprintløb forinden, i forbindelse med træningslejre. Vi kommer til at være medarrangører i 2019 og stå for mere selv i 2020. VM-organisationen skal øve sig!
Ellers mht. VM: det går stille og roligt fremad efter planen. De fleste funktionslederposter er besat, men ikke alt er på plads. Planlægning af ”den brede indsats” kommer først senere.

Påskeløb 2022. Vi er værter sammen med Gorm. Vi skal have et møde med Gorm for at aftale, hvor vi skal afholde det.

2. Beretning 2017
Lang men god! Lidt diskussion om formen: den er lang, men skal ikke redigeres kortere. Formandens beretning giver overblikket, og så kan man læse de enkelte udvalgs beretninger, hvis man vil vide mere.

3. Generalforsamling
Formanden afholder sin beretning, og derefter holder hver udvalgsformand/bestyrelsesmedlem en lille beretning om deres eget område.
Alle der er på valg genopstiller. Bestyrelsen mødes en halv time før for at gøre klar. Forplejning: fastelavnsboller.

4. Status og nyt fra udvalgene
Ungdom. Lone R, Lars P og Kate har været på DOF-kursus. Det første af fire pilotkurser hen over vinteren i det nye TBU (Træning for Børn og Unge) som erstatning for ATK. Inspireret af svensk model. Der kommer materiale i efteråret 2018 med masser af øvelser.
Dorthe Rosenvinge har deltaget i 1-2-Træner kurset i november. Lone K og Dorthe repræsenterede Snab ved Trænerseminaret i januar og fik også godt input med hjem vedr. TBU.

Vintertræning for ungdom er startet op og kører hver onsdag frem til påske. Ungdom deltager også i nat-klubmesterskab.
Til ny sæson: flidspræmie i form af t-shirts (eller andet) for tilpas fremmøde (skal defineres nærmere). Trekant-O kommer til at køre igen. Vi står for det d. 24/5.
Det gamle trænerteam fortsætter, suppleret af Dorthe og Lars. Rasmus R. stopper til sommer, så umiddelbart kommer der til at mangle en træner til de ældste u-løbere.  

Kommunikation. Lars informerede om arbejdet med området. Diskussion om hvordan man informerer om andre klubbers løb, f.eks. nytårsløbet. Hvis klubben annoncerer løb på facebook, skal det også stå på hjemmesiden.

Økonomi/materiel. MobilePay: Vi prøver med et nyt 5-ciffer nummer.

Træning. Natløb i samarbejde med Gorm har været succes med mange deltagere. Bliver gentaget 2018.
Vintertræningsløb afviklet 6/1 – super arrangement. Gode baner, god resultatformidling.
Råskitse klar over træningsløb 2018. Trænermøde afholdes onsdag d. 24/1.
Internt banelæggerkursus afholdes 14/3. Samme set-up som sidste år.

Talent/elite. Kommunen vil gerne holde info-aften for vores ungdomsløbere om sportsklasser på Nova-skolen. Helle arbejder videre med sagen og finder ud af, om det kan lade sig gøre.

Arrangementer. De 10 lejligheder til påskeløbet er afsat.
Rydde-op-dag i skoven kan blive d. 21/4 eller 22/4.
Vi laver fællesspisning lørdag aften til NJ2 – Jens koordinerer.
Forslag om klubtur til Sjælland (FIF) 9-10/6. Det overvejes.

Kort. Træningsløb lørdag d. 20/1 med det nye kort ved Haraldskær.
Grundet skov: Per så småt gået i gang.

Formand. Sportsgalla Vejle Kommune 12/4
Klubledermøde 5/2 – på programmet ny divisions-struktur.
Repræsentantskabsmøde 3/3 i Brøndby. Flemming deltager + ?

5. Breddestrategi
Vi havde afsat god tid til at diskutere vores breddestrategi. Den er særlig vigtig i disse år, hvor vi får mange nye medlemmer, der bedst muligt skal integreres i klubben.

Den nuværende breddestrategi er efterhånden en del år gammel. Den blev revideret senest i 2016. Der var oprindeligt en facilitator på, og der skulle udfyldes en skabelon. Ideen var at finde ud af, hvad vi ville med bredden - og hvordan. Mål/delmål er opstillet ud fra den betragtning, at tal er nødvendige for at have en idé om, hvor vi står.

Vi diskuterede hvad tallene egentlig er udtryk for, og hvad vi kan bruge dem til. Skal vi bruge tal som egentlige mål for, hvor meget medlemstallet for eksempel skal vækste? Eller er det andre faktorer, der er vigtige? Vi snakkede om, at ”mål” måske er en forkert betegnelse for (nøgle)tallene, og at ”indikatorer” måske er en bedre betegnelse. Der er jo tale om måltal, der viser en udvikling, snarere end det er udtryk for konkret målsætning.

Er visionen for breddeområdet god nok? Harmonerer den med klubbens samlede vision? Vi er enige om, at der ikke er noget forkert ved formuleringen af vores breddestrategi, men måske kan den blive lidt mere konkret.

De senere år har vi haft en stor medlemsfremgang. Klubben har udviklet sig hurtigere end forventet i forhold til medlemstal og aktivitetsniveau. Det er på alle mulige måder en glædelig udvikling, men hvad betyder det for klubbens sammenhængskraft? Kan vi vokse for hurtigt? Organisation er vigtig i forhold til at rumme så mange nye. Opgaven er at integrere og engagere de mange nye.

Hvordan arbejder vi videre med breddestrategien? Hvad vil vi med den? Hvad sker der med klubben om to år når der er VM? Vi skal passe på, ikke at drive rovdrift på medlemmerne, så de bliver trætte af det.

Opsummering: Vi er enige om, at det er en meget positiv udvikling, klubben er inde i. Opgaven er at integrere og engagere de mange nye. Det kan ske på mange niveauer. Vi holder fokus på at få dem med i det sociale, bl.a. ved at inddrage dem i fællesspisning. Vi holder fokus på at udvikle ungdomsafdelingen med et godt mix af gamle og nye trænere, så der fortsat er et tilbud af høj kvalitet, der kan rumme både ”gamle” og nye løbere. Vi prøver også at fokusere på at få de mange nye voksne løbere videre fra mellemsvært til svært niveau, for at udfordre dem og gøres deres glæde ved o-løbet endnu større. Nøgleordene er organisation og integration – og så er der vel i princippet ingen grænse for, hvor mange vi kan være.

Konklusion: Flemming udarbejder en opdateret version på baggrund af det, vi snakkede om på bestyrelsesmødet.

6. Eventuelt
Ingen bemærkninger.

7. Næste møde: d. 3. april kl. 19.00