30 medlemmer inkl. bestyrelsen deltog i generalforsamlingen.

Formanden bød velkommen.

Dagsorden.

1. Valg af dirigent.
Jakob I. Pedersen blev valgt til dirigent efter forslag fra bestyrelsen.
Jakob konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.

2. Beretning.
Hvert bestyrelsesmedlem fremlagde hovedpunkter fra deres del af beretningen, hvorefter der var debat og spørgsmål.

Formandens beretning.
Flemming fremhævede, at 2017 var et virkelig godt år for Snab, med udvikling på rigtig mange fronter. Vi havde en stor medlemsstigning og rundede 200 aktive medlemmer. Vi har en rigtig flot aldersfordeling i klubben, der afspejler mange forældre med børn.

I forhold til det lave deltagerantal ved Vejlestafetten blev det foreslået, at stafetten kombineres med et andet arrangement, hvorved der bedre kan tiltrækkes løbere også fra Sjælland.

Træningsudvalgets beretning.
Træningsudvalgets hovedopgave er at arrangere træningsløb. Efter det velbesøgte banelæggerkursus i februar, fik vi mange nye banelæggere, og har flere banelæggere end nogensinde før. Jesper fremhævede fornøjelsen ved medlemmernes positive tilbagemeldinger, når han har behov for hjælp til en opgave.

-Der var stor ros til Jespers inspirerende mails op til det enkelte træningsløb. Også udsendelse af links mhp. tilmelding til løb er godt.

-Hvilke planer er der om klubtur? – vi vil gerne lave en klubtur i Danmark i efteråret. Klubtur til Sverige kan måske blive hvert andet år.
Her i foråret stiler vi efter en voksentræningsdag.
Der er planer om et yderligere tilbud til voksne om træning i svær orientering, nok i forbindelse med udvalgte træningsaftener.
-Er der interesse for at mødes i klubhuset før træning i andre skove, eller spise i klubhuset efter disse træninger? Flere mente, at der vil være ret begrænset tilslutning, og at vi hellere skal bruge madlavningsressourcerne på de gange, vi træner fra klubhuset.

-Det blev foreslået at tilbyde et moment på vores træningsaftener. -I dag er intentionen, at der gerne må være et moment, i hvert fald i Nørreskoven.
-I forhold til svær træning blev det foreslået at arrangere sparring efter løbet.
Voksentræningsdagen bliver formentlig en lørdag med 2 træninger og sparring i hvert fald mellem løbene.
-Mellemsvær vokseninstruktion blev forslået startet kl 17:30, så man kommer før i skoven. Det kan Henning dog ikke nå fra arbejde til.
-Vi vil gøre en indsats for at få så mange som muligt til at bruge Livelox.

John Kristensen er nu med i træningsudvalget. Han fortalte, at det er planen at gøre mere ud af at snakke vejvalg mm. med udgangspunkt i Livelox efter sommerferien, hvor der ikke er instruktion i mellemsvær orientering.
1.marts introducerer DOF o-track, vi vil være opmærksomme på mulighederne her.

Arrangementsudvalgets beretning.
Bettina fortalte om årets arrangementer, der alle har haft rigtig stor tilslutning. Helle Pedersen, Christina Hovgaard og Irene Gammeljord er nu med i arrangementsudvalget.
Det blev foreslået at anskaffe en ekstra kogeplade egnet til en stor gryde, da det kniber med plads på komfuret.

Kommunikationsudvalgets beretning.
På vegne af Lars, der var forhindret i at deltage, fremhævede Flemming hovedpunkterne på kommunikationsområdet.
I forhold til synlighed i pressen er det langt sværere at få spalteplads fra Vejle end fra en oplandsby.
Flere medlemmer har glæde af at blive opmærksomme på andre klubbers løb via facebook.

Ungdomsudvalgets beretning.
Lone fortalte om årets mange aktiviteter og tilbud til ungdomsløbere.
Der blev spurgt, om ikke det er en udfordring at tage nye ungdomsløbere ind hen over sæsonen. Lone bekræftede, at det kræver ressourcer, men at man søger at tage nye med, når de kommer, og at tilpasse udfordringerne i træningen bedst muligt til den enkelte.
Materialet i DOFs nye TBU (træning af børn og unge) skulle gøre det nemmere for trænerne at favne en stor spredning hos løberne.
Ungdomstrænerne fik ros for, at de er rigtig gode til at tage imod nye medlemmer.

Talent- og eliteudvalgets beretning.
Helle fortalte om vores talenttræning i Team Vejle Orientering (TVO) og om Talent Center Syd Vejle, der er et niveau over TVO.
Der er desværre ikke en opgørelse af, hvor mange løbere der har været med i TVO i årenes løb. Hovedparten af løberne er med, indtil de flytter fra byen eller bliver for gamle (21 år).

Kortudvalgets beretning.
Kortudvalget er et åbent udvalg, hvor alle interesserede kan være med i den udstrækning, de har lyst. Udvalget har holdt møder med intern uddannelse af medlemmerne i korttegningens elementer. Der er stigende krav til o-kort, så det bliver en større og større opgave at tegne kort.
4 skoler er inviteret til at være med i skoleprojektet ”Find Vej i Skolen”.
Poul fremhævede, at det er dejligt, at vi møder rigtig stor imødekommenhed fra private skovejere.
Poul opfordrede til at benytte relevante anledninger til at fortælle om vores sport, og hvilke forhold der har betydning for sporten.

Materiel blev medtaget under regnskabet.

MTBO.
Lone, der er MTBO’s reference ind i bestyrelsen, fortalte, at vi forventer at holde et MTBO-stævne en gang i efteråret. MTBO-rytterne i Snab prøver at finde et hul i kalenderen til at lave et træningsløb for interesserede.
Skal man helst være o-løber for at køre MTBO? -det behøver man ikke, men det er en fordel at kunne læse et kort, MTBO er meget et spørgsmål om vejvalg.

Beretningen blev godkendt med applaus.

3. Regnskabsaflæggelse.
Jens fremlagde regnskabet og uddybede hovedposteringerne. Han viste desuden udviklingen i overskud og underskud siden 2011. I de år vi har store indtægter, f.eks. fra større løb, har vi haft et pænt overskud, andre år har vi underskud, det er naturligt set ud fra klubbens høje aktivitetsniveau.
Det er rigtig glædeligt, at vi de sidste par år har fået sponseret indkøb af en del nyt materiel.
Regnskabet blev godkendt med applaus.

4. Indkomne forslag, herunder fastsættelse af kontingent.
Der var ikke indkommet forslag.
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent, dette blev vedtaget.

5. Valg af bestyrelse.
a. Formand: Flemming genvalgt.
b. Kortudvalg: Poul genvalgt.
c. Træningsudvalg: Jesper genvalgt.
d. Ungdomsudvalg: Lone genvalgt.

6. Valg af revisor.
Frede Jørgensen genvalgt.

7. Eventuelt.
Der blev spurgt til muligheder for at få en Snab-o-dragt.
Klubben har ikke et lager af løbetøj til voksne. I marts måned bliver der mulighed for at bestille fra Trimtex. Den enkelte bestiller direkte indenfor en oplyst periode. Tøjet vil nok blive leveret sidst i maj. Der kommer nærmere information. Der er kun åbent for bestilling 1 gang årligt, da vi skal bestille en vis mængde tøj ad gangen.

Vi har svært ved at nå ud med information om, at vi er på facebook. Fra højre side på hjemmesiden er der link til både facebooksiden og vores interne facebookgruppe.
Nye medlemmer får en informationsfolder om Snab, her informeres om hjemmeside og facebook.

Der blev gjort opmærksom på, at vi arrangerer Midgårdsormen lørdag aften/nat den 25. og søndag formiddag den 26. august i Hastrup Plantage. Det bliver et rigtig hyggeligt arrangement -også at være hjælper til.


De voksne danmarksmestre i 2017, klubbens stævneansvarlige og -baneansvarlige, samt ansvarlige for større faste opgaver fik vin og tak for indsatsen.
Flemming takkede dirigenten og afsluttede med en tak til alle, der gør en indsats for klubben.

Generalforsamlingen blev afsluttet med et trefoldigt leve for klubben.

Referent: Helle Schou.